Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „BŁĘKITNA LAGUNA”

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
  je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..

 1. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.

 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.

 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.

 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.

 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLASposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i koncowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 • albumów, kronik,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • hospitacji,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,podczas konsultacji indywidualnych z nauczycielami.

 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLUSposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, MDK, MBP,TCK policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi itp.,

 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczym

2. Programie profilaktycznym.

3. Programie adaptacyjnym.

4. Programie rozwoju.

5. Rocznym planie pracy.

 

Oferta Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „BŁĘKITNA LAGUNA”Satysfakcja Rodziców jest dla nas najważniejsza.


Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

OPŁATY

Płatności za przedszkole przyjmujemy do 10 dnia każdego miesiąca gotówka u Pani Dyrektor lub przelewem na konto.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

PEKAO S.A. o/Trzebinia

26 1240 4269 1111 0010 3526 3967